Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi společností Capricorn Pro s.r.o. se sídlem Prvomájová 1353/4, 153 00 Praha 5 – Radotín, identifikační číslo 06748619 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 287981 (dále také jako „pořadatel“) a další fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce o školení/seminář/konferenci – též vzdálávací akce“, „účastník“ nebo „objednavatel“), která projeví zájem o účast na vzdělávacích akcích pořádaných společností Capricorn Pro s.r.o.

 1. Objednávky (přihlášky) na vzdělávací akce pořádané společností Capricorn Pro s.r.o. jsou považovány za závazné.
 2. Objednávky lze zaslat e-mailem na adresu skoleni@capricornpro.com, poštou na adresu sídla společnosti nebo přes objednání na stránkách www.capricornpro.com nebo www.jak-zacit-modelovat.cz.
 3. Vzdělávací akce je pořádána v případě, že je naplněna její minimální kapacita.
 4. V případě, že je poptávka vyšší než kapacita vzdělávací akce, bude zájemce kontaktován s případným návrhem alternativního konání.
 5. Zařazení zájemce o vzdělávací akci do zvoleného termínu konání je prováděno podle pořadí přijatých objednávek.
 6. Ve chvíli naplnění minimální kapacity:
  1. Zájemci o vzdělávací akci je zaslána proforma faktura, není-li u konkrétní vzdělávací akce řečeno jinak či není-li s konkrétním objednavatelem domluveno jinak.
  2. Nahlášení účastníci zájemcem o vzdělávací akci včas obdrží pozvánku, ve které budou všechny potřebné informace pro jejich účast (čas, datum, místo, nutné pomůcky, případná příprava a další).
 7. Účast na vzdělávací akci je podmíněna včasnou úhradou (tj. do data splatnosti uvedeného na proforma faktuře) proforma faktury na bankovní účet uvedený na proforma faktuře.
 8. V ceně vzdělávací akce jsou zahrnuty studijní materiály, jsou-li u popisu vzdělávací akce uvedeny, a drobné občerstvení po celý den (nápoje, svačina), není-li uvedeno jinak u konkrétní akce.
 9. Společnost Capricorn Pro s.r.o. si vyhrazuje právo změnit datum konání vzdělávací akce z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, náhle onemocnění lektora, prasklé vodovodní potrubí, výpadek elektrického proudu apod.). V takovém případě budou účastníci bezodkladně kontaktováni a bude navržen náhradní termín.
 10. Je výslovně zakázáno pořizovat si audiovizuální nahrávání vzdělávacích akcí.
 11. V případě, že účastník během vzdělávací akce zjistí zásadní nedostatek v jeho pořádání (neodpovídající vybavení učebny, neprofesionální přístup školitele apod.), je nutné, aby se ihned telefonicky či e-mailem spojil se společností Capricorn Pro s.r.o. za účelem zajištění nápravy.
 12. Storno podmínky:
  1. Bezplatné zrušení účasti nebo přesun na jiný termín lze provést nejpozději 21 kalendářních dní před začátkem vzdělávací akce.
  2. Při stornu 21 až 14 kalendářních dnů před termínem vzdělávací akce je storno poplatek 50 %, při pozdějším stornu 100 %.
  3. Nezaplacení proforma faktury není považováno za řádné zrušení vzdělávací akce.
  4. Storno poplatek je třeba uhradit do 30 kalendářních dnů od plánovaného termínu konání vzdělávací akce, jehož objednávka byla zrušena.
  5. Zájemce o vzdělávací akci za sebe může vyslat náhradníka, je třeba o tom však bezodkladně informovat organizátora.